Otevřít menu Zavřít menu

O SportBizu

SportBiz to nejlepší ze sportovního marketingu na jednom místě.

Hledáš inspiraci, tipy a zprávy ze sportovního marketingu a managementu? SportBiz je právě tou platformou pro sdílení toho nejlepšího z českého i světového prostředí. Rozšířit své znalosti či sdílet své zkušenosti s ostatními může na webových stránkách www.SportBiz.cz, Facebookové stránce či na živých setkáních.

SportBiz byl založen v lednu 2011 Tomáše Jančou a od roku 2014 je spravován sportovně marketingovou agenturou 2Score.

WEB | FACEBOOK | LIVE | NEWSLETTER

SPORTBIZ.CZ | Je centrálním místem celého projektu. Doposud  na něm byly publikovány stovky článků, rozhovorů, analýz a reportáží. Najdete na něm také slovník nejen sportovního marketingu či managementu. Dále HUB aneb filtrace těch nejzajímavějších zpráv a postů na sociálních sítích z účtů sportovních klubů, agentur, zpravodajství, značek a dalších. Zájemci o práci v oboru zde naleznou rubriku věnovanou aktuálním volným pracovním místům.

FACEBOOK | Nechceš přijít o žádnou novinku či komentovat aktuality světové i české scény sportovního marketingu? Facebooková stránka SportBizu pravidelně přináší a sdílí to nejzajímavější.

SPORTBIZ LIVE | Přijď se seznámit s odborníky a nadšenci sportovního businessu. SportBiz LIVE jsou živá setkání všech zájemců o sportovní marketing a management s vybranými hosty z oboru. Můžeš si tak poslechnout názory těch nejpovolanějších, zeptat se jich prakticky na cokoliv nebo s nimi a ostatními debatovat na následném networkingu.

NEWSLETTER | Nemáš čas aktivně vyhledávat informace? To nejlepší ti přinášíme každý měsíc do tvého e-mailu.


Obchodní podmínky diskuzní platformy „Sportbiz LIVE“

Čl. I. – Úvodní ustanovení, předsmluvní informace

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky poskytovaní služeb spočívající v umožnění účasti na konferencích „Sportbiz LIVE" pořádané společností 2Score s.r.o, IČO: 24265080, DIČ: CZ24265080, se sídlem Praha 7, Komunardů 1039/39, PSČ: 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198795 (dále jen „organizátor“), které probíhají několikrát v roce v různých konferenčních prostorách. (dále jen „SBL").
 2. Účast na SBL je možná jen na základě platné vstupenky zakoupené prostřednictvím ticketingové platformy ENIGOO s.r.o., IČO: 08750823, DIČ: CZ08750823, se sídlem Hlaváčova 207, 530 02 Pardubice (dále jen “ticketingová platforma”), případně osobně v den konání SBL, na místě konání SBL, za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva") uzavřené mezi organizátorem SBL a třetími osobami jako účastníky SBL (dále jen „účastník").
 3. V ceně základní vstupenky je účast na SBL, konferenční a propagační materiály a občerstvení v průběhu celé akce v rozsahu uvedeném na internetových stránkách sportbiz.cz.
 4. Součástí obchodních podmínek jsou i sdělení uveřejněná na internetových stránkách sportbiz.cz.
 5. Předsmluvní informace v souladu s ustanovením §§ 1811 a 1820 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) pro účastníky v postavení spotřebitelů:
 6. provozovatelem portálu a poskytovatelem služeb je: organizátor identifikovaný v článku I. těchto podmínek;
 7. poskytovanou službou se rozumí: umožnění účasti na konferencích „Sportbiz LIVE", jež mají charakter diskuzního fóra a jsou zaměřeny na oblast sportovního marketingu;
 8. cena služeb, související náklady: služba je poskytována úplatně, a to za cenu vstupenky, jež je vždy uveřejněna na webových stránkách sportbiz.cz či ticketingové platformě pro každou jednotlivou konferenci SBL. Účastník nehradí žádné další náklady či poplatky v souvislosti s účastí na konferenci SBL;
 9. odstoupení od Smlouvy: účastník nemá ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy podnikatel (organizátor) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Bude-li Smlouva uzavřena později než 14 dnů před konáním SBL žádá tímto výslovně účastník ve smyslu ustanovení § 1823 OZ o započetí s plněním dle Smlouvy před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a s tímto plněním souhlasí (dle ustanovení § 1837 písm. a) OZ pak účastník rovněž nemá právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy);
 10. údaje o právech vznikajících z vadného plnění: v případě podstatných či závažných vad v poskytovaném plnění, zejména např. nekonání se SBL, má účastník právo požadovat vrácení zaplacené ceny; svůj nárok uplatní u organizátora prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách sportbiz.cz;
 11. dozor, mimosoudní řešení spotřebitelského sporu: dozor nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném a účinném znění (dále jen „ZOS“), vykonává Česká obchodní inspekce, na kterou se účastník může obrátit se svou případnou stížností; pravomoc k řešení sporů vyplývajících ze Smlouvy je dána obecným soudům; účastník může svým návrhem podaným k České obchodní inspekci zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle ZOS; podmínky mimosoudního řešení spotřebitelského sporu jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce coi.cz.

 

Čl. II. – Realizace objednávky, uzavření Smlouvy

 1. Vstupenku na SBL si může účastník zakoupit na ticketingové platformě prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané objednávky. Účastník je povinen údaje k objednávce vyplnit řádně a pravdivě.
 2. K uzavření Smlouvy mezi účastníkem a organizátorem dojde okamžikem doručení potvrzení o nákupu vstupenky zaslaného ticketingovou platformou účastníkovi. Potvrzení bude účastníkovi zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce. Účastník se uzavřením Smlouvy zavazuje uhradit cenu za poskytované služby, tedy cenu vstupenky. V případě zakoupení vstupenky v místě konání SBL, bude Smlouva uzavřena okamžikem uhrazení vstupenky.
 3. Odesláním objednávky, příp. osobním převzetím obchodních podmínek, účastník potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil, že jim porozuměl a že s nimi souhlasí. Uzavřením Smlouvy se tyto obchodní podmínky stávají pro účastníka závaznými.
 4. Účastník, který uhradil celou částku za vstupenku, obdrží vstupenku opravňující k účasti na SBL před začátkem akce, a to zasláním na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Účastník je povinen, na požádání organizátora, prokázat svojí totožnost dokladem totožnosti. V případě, že osoba požadující vstup na SBL neprokáže na požádání Organizátora svoji totožnost, bude jí na SBL vstup odmítnut. Účastník je povinen mít vstupenku účastníka SBL po celou dobu konání SBL u sebe a na vyzvání ji předložit Organizátorovi, či osobě jím pověřené.

 

Čl. III. – Ceny vstupenek a platební podmínky

 1. Ceny vstupenek na SBL jsou uvedeny na stránce konkrétního eventu na webové stránce cz nebo na ticketingové platformě, jejíž prostřednictvím probíhá prodej vstupenek.
 2. Organizátor neumožňuje úhradu ceny vstupenky na splátky, tedy cena vstupenky musí být uhrazena najednou.
 3. Účastník je oprávněn zvolit možnost uhrazení ceny vstupenky online platební kartou. Organizátor akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
 4. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ČSOB a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává účastník pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ČSOB a.s.
 5. Veškeré ceny na webových stránkách sportbiz.cz či na ticketingové platformě jsou uvedeny včetně DPH.

 

Čl. IV. – Materiály a obsah příspěvků SBL

 1. Účastník je oprávněn užít materiály poskytnuté na SBL výlučně pro osobní potřebu. Účastník není oprávněn konferenční a propagační materiály a příspěvky prezentované na SBL jakkoliv šířit, zveřejňovat, prezentovat nebo poskytovat třetím osobám bez výslovného souhlasu jejich autorů. Odpovědnost za případný zásah do práv autorský či práv obdobných spojených s porušením uvedených povinností účastníka, nese zcela účastník.
 2. Organizátor neodpovídá za obsahovou stránku (informace, názory, myšlenky) přednášek přednášejících osob či autorů, prezentovaných na SBL.

 

Čl. V. – Sankce

 1. Účastníci SBL nejsou oprávněni pořizovat audio či audiovizuální záznam ve všech prostorách konání SBL, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci SBL, a to v průběhu celé doby konání SBL.
 2. V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek je organizátor oprávněn takovou osobu (účastníka) z místa konání SBL vykázat, a to bez jakékoliv náhrady. V případě, že osoba účastnící se SBL poruší ustanovení uvedené v odst. 1 tohoto článku je tato osoba povinna uhradit organizátorovi smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to na účet organizátora uvedený ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne konání SBL. Smluvní pokuta je přiměřená významu chráněné povinnosti.

 

Čl. VI. - Storno podmínky

 1. Účastník je oprávněn stornovat zakoupenou vstupenku bez udání důvodu formou žádosti zaslané na e-mailovou adresu live@sportbiz.cz, ve které uvede jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČO, název SBL a variabilní symbol platby. Účastníkovi bude účtován za storno vstupenky storno poplatek ve výši 100,- Kč pokud, vstupenku stornuje, tj. doručí žádost výše uvedeným způsobem, méně než 7 dnů před termínem konání SBL. Vstupenky lze stornovat nejpozději 1 den před termínem konání SBL.
 2. Účastník je oprávněn převést vstupenku na jinou osobu, a to zasláním oznámení o změně účastníka SBL, které bude obsahovat jméno, příjmení, bydliště a datum narození příp. název právnické osoby, sídlo, IČO původního a nového účastníka, název SBL a variabilní symbol platby, a to doručením oznámení na e-mailovou adresu live@sportbiz.cz nejpozději 1 den před termínem konání SBL.

 

Čl. VII. – Závěrečná ustanovení

 1. Účastník zakoupením vstupenky online prostřednictvím ticketingové platformy nebo v místě konání SBL dává výslovný souhlas s tím, že organizátor je oprávněn zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka SBL poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem SBL sdělené kontaktní údaje, a to za účelem organizování SBL. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník SBL je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Účastník má právo na informaci o zpracování jeho osobních údajů a právo na opravu osobních údajů, včetně práva na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu. Organizátor je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Organizátor je povinen v rámci ochrany a zabezpečení osobních údajů postupovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a plnit tam uvedené povinnosti.
 2. Smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem se řídí těmito obchodními podmínkami. Práva a povinnosti neupravené v těchto obchodních podmínkách, se řídí právními předpisy ČR.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodník podmínek neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení obchodních podmínek platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran.
 4. Organizátor je oprávněn měnit tyto podmínky či je nahradit podmínkami novými. Změněné či nové podmínky nabývají účinnosti jejich umístěním na webové stránky sportbiz.cz.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem zasílání obchodních sdělení (neboli newsletter), a to pro poskytování informací ze světa sportovního marketingu, nabízení výrobků a služeb společnosti 2Score, jakožto i projektů SportBiz a Sport Alive, příp. nabízení výrobků a služeb třetích stran (dále jen „marketingové účely“).

Správcem osobních údajů je 2Score, s.ro., IČ: 24265080, se sídlem Komunardů 1039/39, Praha 7 – Holešovice, 170 00, ČR, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198795. Kontaktní údaje: hello@2score.cz.

Pro marketingové účely budou zpracovávány vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail a další údaje:

 • (pokud jste se zúčastnili naší akce) údaj o takové akci,
 • firma a pozice, ve které působíte
 • město bydliště
 • (pokud jste povolili cookies ve svém webovém prohlížeči) záznamy o chování na internetových stránkách SportBiz.cz.

Poskytnutí výše uvedených údajů pro marketingové účely je dobrovolné, není tedy nezbytně nutné k plnění smlouvy či zákonných povinností.

Jejich zpracování nám umožní zvyšovat kvalitu našich služeb a posílat vám nabídky a informace, které vás budou zajímat.

Právním základem je udělený souhlas.

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci 2Score, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci SportBizu. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie.

Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu 2Score hello@2score.cz.

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem 2Score.

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud sezpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je 2Score. Můžete se na 2Score obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ AKCE SPORTBIZ LIVE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho dobrovolného souhlasu, zejména za účelem organizace akce SportBiz Live, a to pro poskytování informací o akci a pro komunikaci spojenou s organizací akce. Účelem zpracování osobních údajů je realizace dané akce. Abyste se takové akce mohli účastnit nebo se akce mohla realizovat,musíme pracovat s vašimi osobními údaji.

Správcem osobních údajů je 2Score, s.ro., IČ: 24265080, se sídlem Komunardů 1039/39, Praha 7 – Holešovice, 170 00, ČR, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 198795. Kontaktní údaje: hello@2score.cz.

Za účelem realizace příslušné akce, které se účastníte budeme zpracovávat údaje, které jste nám v rámci této akce poskytli. Zpravidla se bude jednat o vaše identifikační a kontaktní údaje, o vaše odpovědi nebo o obsah, který jste nám v rámci akce poskytli, o době vaší komunikace s námi v rámci akce a dále o ostatní vaší komunikaci s námi, pokud je potřebná pro realizaci akce, její vyhodnocení a doložení našeho postupu při realizaci akce (hovory, korespondence apod.). Pokud získáte výhru v souladu s pravidly, budeme dále zpracovávat údaje o druhu výhry, o způsobu a době jejího předání vám včetně vašeho případného potvrzení převzetí výhry a údaje potřebné pro předání výhry Vám (např. místo pro doručení, bankovní účet pro platbu peněžní výhry). Pokud jste při vaší účasti na akci poskytli údaje, které nejsou s ohledem na pravidla potřebné, odstraníme je po skončení akce, pokud je možné je oddělit od ostatních údajů vámi poskytnutých v souladu s pravidly. Pokud jste nám v rámci akce poskytli obsah (typicky fotografie, video) budeme ho dále zpracovávat za účelem jeho uveřejnění v souladu s pravidly příslušné akce.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem 2Score na rozvoji jejich produktů a služeb a dále zájem na řádné realizaci každé akce v souladu s jejími pravidly. Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaj o akci, které jste se zúčastnili, budeme dále využívat k zasílání obchodních sdělení souvisejících s akcí, které jste se zúčastnili či s podobnými akcemi.

Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem 2Score na rozvoji jejich produktů a služeb.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, v případě, že nám neposkytnete osobní údaje požadované v souladu s pravidly příslušné akce, nebudeme vám moci umožnit se jí účastnit či s vámi spolupracovat na organizaci akce. Pokud jste nám v rámci účasti na akci udělil(a) souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, bližší informace k tomuto zpracování naleznete výše.

Přístup k vašim osobním údajům mají zaměstnanci 2Score, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů a zpracovatelé, kterými jsou dodavatel mailingového systému a dodavatelé spravující komunikaci či konkrétní akce 2Score. Aktuální seznam zpracovatelů vám bude sdělen na vyžádání.

Vaše osobní údaje nebudou předány mimo území Evropské unie. Tento souhlas je udělen na neomezenou dobu a můžete ho kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení, případně žádostí odeslanou na e-mailovou adresu 2Score hello@2score.cz.

Vámi udělený souhlas či formulář souhlasu bude archivován po celou dobu, po kterou je váš souhlas udělen a dále po dobu čtyř let po jeho odvolání za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro toto zpracování je oprávněny zájem 2Score.

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k vašim údajům - to znamená, že vám na základě vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po níž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zdajsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje (pokud sezpracovávají automatizovaně) v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek). Pokud tak učiníte, nebudou vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem – v takovém případě budeme vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je 2Score. Můžete se na 2Score obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

V případě domnívání se, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail:posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

 

SHARE

SportBiz newsletter

Odebírejte novinky plné sportovního marketingu
Děkujeme za Váš email.